ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳನಂತರ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದೆನೆ ನಿಮೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮನು ಈ ಕಥೆ ಅಗಿದು ನನ್ನ […]