ಹಾಯ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅವಿನ್, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ನಡೆದದ್ದು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗ್ಸಿ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕುವಾಗ, ನಾ ಆವಾಗಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ […]

ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ಅವಿನ್ ಮತ್ತೋಂದು ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಓದಿ. ಇದೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ, […]