ರಜಾ ದಿನ inda teacher jothe maja

Posted on

Hi friends yalru heg edira I hope everyone are fine

Edu Nan friend life ali nedida real story Nan friend nange e story na share madu andidke e story post madtha edini

Naveen Nan friend e story male character

Swati miss female main character

So story ge baron friends

Navu hostel ali edr enda Dasara holidays mugsi vaps bandide next deepavali holidays eruth anth yalru bega bandidvi

School ali deepavalige holidays kodoll andu

Last moment ali holiday announce madidru

Ali edida yala hostel students near place end edru so avru hodru

Nanu matte warden matte swati miss aste edivi swati miss nanu obbru onde Uru end so Nam manevru jothe math adi nanu karkondu barthini anth heli evening busstand ge bandivi

Na baro astarli bus hogithu in bus beku andr morning andr, adke miss Nam mane ge call madidru

Miss : hello sir nanu swati miss evtha nanu naveen bartha edivi but bus miss agide and morning ede anthe bus Yen madodu sir evga

Appa : erli medam ale room madi ladies yala busstand Ali erbardu so amount avn karkondu room madi nale bani andru maneli

Adke miss room madi olg bandvi avru fresh up agi uta madi malkondivi

Night jor agi male start aytu gudgu Minchu ethu miss baya agi

Nan hathar bandu : baya agthide na Nan ele erthini baya padbeda anth Nan hater malgidru 10 mins admele Jorge sidlu bandu miss adke baya pattu Nan Gatti agi hug madkondru

Nanu : miss Yen aytu adke miss nange minchu sidlu baya kano adke ninnge samdan edrli nanu ele malgide

Nanu erli avru kai hidkondu malgi miss Nan ele erthini

Miss : thappa thilkobedvo hug madi malgkothini nang baya kammi aguthe

Avru hug madkondu malgidr enda heat jasti agthi ethu horgde cold edru

Missgu nide Barth edill matte sidlu banthu avg miss Nan nodtha edru nanu avrn nodtha ede ebbru tutti vangithu nange avr tutti kiss kodbeku anstha ethu avr mind alu Hage ethu

Nanu : miss I’m sorry anth heli lips kotte bitte miss heat ali edidr enda avru kiss madidru hige 2 mins lip lock madi bittivi amele ebbru mukka mukka nodtha edivi

Miss swlpa mukka nodtha : benki hachidiya ba anth matte gatti aygi hug madkondu Nan tunni hichaktha edru

Nan avr mukka necktha avrn anbvstha ede

Amele yeddu miss Nan pant bichi Nan nigroro tunni nodi shock agi yeno edu e age alw heg edu

Nanu : miss adu hage nivu bani anth avrn yalakondu Bai Ali tunni ettu bai na dengtha ede

Miss umhha hhaa hhmamma unhhhha

Avrn matte yebbsi liplock madkondu Ave mole hichatha AVR tullu ge tunni ujjatha ede adke miss jor agi Bai thagdu ahha umhha usshha anth edru amele avrn full bethle madi avr tullu neckoke hode

Avr mukka kelgde madi sonta yebbsi Avr tullu chippoke start madide avru nagth jor agi usir bidtha ahhhhahahha ummma hage inu jor agi ahhhaa ammhaaa.

Amele Ave tikkake ugli tikka neckoke hode

Miss : ali bedvo hols eruthe nanu : miss yen agoll nivu sumne neckskoli maja baruthe sumne distrub madbedi

Anth heli Avr tikka 2 min neckide avr nagth kachguli agthide Kano anth nagtha edru

Nanu : last step madovn ande

Esta yala madi adk beda antha heli yeddu nange kala aglske helidru

Nanu yake miss ande evthu nanu nin tunni na dengthini anth heli kala aglsi Nan tunni tullu ettkondu shot hakolke start madidru avg avru ahhha ufffa ammaaaa ahha jump madtha edru higs Q10 mins madi AVR rasa barskondu mood out madkondru

Nanu miss nandu agill yen madli ande

Adke avru Nan kala nadve bandu tunni chipptha edru nanu Avr tikkad tuttuge haki olg hakodu matte adn taste madtha ede avr adn nodi tuu holsu yen neckthiya adn chii anth tunni chippi 10 nanu avr tikkada taste madtha out madide amele avr mai full neki avru Nan nodtha : yarigu edn helbeda

Nan : helol miss matte madabahudu alw ande

Miss ahha aase bitti tullu andre yalivrgu secerate agi eruth alivargu madbahudu andu 3 madi morning yeddu urige hodvi

So friends edu ondu Nan friend life ali nedada real story heg ethu comment madi nilsi friends

This story ರಜಾ ದಿನ inda teacher jothe maja appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *