ಮಮ್ಮಿ ತುಲ್ ಹಡುವ ಆಸೆ ಭಾಗ ೧

Posted on

ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ರಿ ಆವತ್, ನಾ ಮತ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಾಸಗಿ ಮ್ಯಾಲಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ, ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣಾವ್, ಎನ್ ಶಂಟಾನು ತಿಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಂಗ್. ನನ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಟ್ಯಾಡುದ್ ಬಾಳ್ ಸಲ ನೋಡಿನಿ, ನೊಡಿನಿ ಅಂದ್ರ ಕೆಳಸ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಬಗಲಾಗ್ ನಾ ಮತ್ ನನ್ ತಮ್ಮ ಮಲಗತಿದ್ವಿ. ಆಕೀ ಬಗಲಾಗಿನ್ ವಾಸನಿ ಬರುದ್ ನೋಡಿ ಜಗ್ಗಿ ಎಳದ್ರ ನನ್ ತುಣ್ಣೀ ನಿಗರಿ ಕುಣಿತಿತ್ತ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ್ದ್ ಸಂಜಿತನ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಕೀ ದಪ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿದರ ಸಾಕ್, ನೌನ ಆಕೀ ತುಲ್ ಹಡಬೇಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತ.

ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಗ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿ, ಮಮ್ಮಿ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗಿ ಹೋದಲ್ರಿ, ಅವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವ ಮನಿಗಿ ಕುಡಿದ್ ಬಂದ್ರ ಹಾಲ್ ನಾಗ ಮಲಗತಿದ್ದ. ಮಮ್ಮಿ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಡ್ ಬಂದು, ಆಕೀ ಬ್ರಾ ಮತ್ ಚಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ದಾಗ್ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕೈಯ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ಮೂಲ್ಯಾಗ್ ಒಗದ್ಳು. ಅಹಾಹಾ ಆಕೀ ದಪ್ಪ ಮಲಿಗಳು ಆಕಿಂದ್ ನೈಟಿ ಹರಿದ ಬಿಡತಾವ್ ಅಂದಂಗ ಕಾನಿಸಿದ್ವು. ತುಲ್ ಹಡಾ, ಅಕಿನ್ ಮುಕುಳಿ ಅಂತೂ ಆಕೀ ನಡಿದಾಡಿದ್ರ ಜಿಗ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅವಳ್ ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನನ್ ಎದಿ ಜಲ್ ಅಂತು.

ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ರಿ, ಮಮ್ಮಿ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯಕ್ ಹೋದಾಗ್, ನಾ ನೆಲದ್ ಮ್ಯಾಲಿ ಮಲಗಿ ನೊಡತಿದ್ದ್ಯಾ, ಆಕೀ ತುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ದಟ್ ಕುದಲ್ ಬೇಳೆಸಿದ್ದಲ್ರಿ, ನನ್ ಅವ್ವಾನ್ ತುಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಕೀ ತುಲ್ ಮ್ಯಾಲಿ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತ ಶಂಟಾ ಸರಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ ರಸ ನೆಕ್ಕಿ ಬಿಡು ಆಶೆ ಇತ್ತು. ಬಾತ್ ರೂಮ್ ದಾಗ ಆಕೀ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ ಆಕೀವ್ ಬ್ರಾ ಮತ್ ಪ್ಯಾಂಟಿ ವಾಸನಿ ನೋಡಿ ದಿನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊತಿದ್ಯಾ.

“ಯಾಕ್ಲೆ ಇನ್ನಾ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ನೀ?”

“ಇಲ್ಲವಾ ನೀ ಬರುತನಾ ನಂಗ್ ನಿದ್ದಿ ಬರುದಿಲ್ಲಾ”

“ದೊಡ್ಡಾವ್ ಆಗಿಲೇ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಬ್ಬ ಮಲಗುದ್ ಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ”

“ನೌನ್ ಸುಮ್ಮ ಬಾರವ್ವಾ ನೀ”

“ಬೇಗಳಾ ಬೈಬ್ಯಾಡ್ ಲೆ ಮಗನಾ”

“ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ”

ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ ಕೊಂತ್ ಮಮ್ಮಿ ತನ್ನ ಕೈ ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಅವಳ ನಾರು ಬಗಲಾಗ್ ಇಟ್ ಕೊಂಡ್ಲು, ಆಕೀ ಮಲಿಗೊಳು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕ ಒತ್ತಿದವು, ಆಕೀ ವಾಸನಿ ನನ್ ಮುಗಿಗ್ ಬಡಿ ತಡ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತುಣ್ಣೀ ಮಮ್ಮಿನ್ ಬಾಳಿ ದಿಂಡಿನಂಗ್ ಇದ್ದ ಆಕೀ ತೋಡಿಗ್ ಚುಚ್ಚಿತ್, ಆಗ್ ಆಕೀ ತನ್ನ ಕಾಲ್ ನನ್ ಸೊಂಟದ್ ಮ್ಯಾಲಿ ಇಟ್ಟು, ಗಚ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗಿದ್ಳು.

ಅದು ನೌನ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ನಂಗ, ಇವತ್ತ್ ಅಪ್ಪಾನೂ ಹಾಸಿಗ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಮ್ಮಿ ಮೈ ಇವತ್ ಹಿಚುಕ್ಯಾಡೀ ಮಜಾ ತಗೋಬೇಕ್ ಅಂತ ಹೊಲಸ್ ಐಡ್ಯಾ ನನ್ ತಲ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ ಗೊರಕಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಅವಾಗ್ ಸಾವಕಾಶ್ ಆಕೀ ನೈಟಿ, ಮಲಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ ಎತ್ತಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆಕೀ ತುಲ್ಲು ತನಾ ಆಕೀ ನೈಟಿ ಎತ್ತಾಕತ್ತಿದ್ರ, ಅಂಜಿಕಿ ಬಂತು, ಬೆವೆತು ಮುಕುಳಿ ಹರದಿತ್ತು ನಂದು ಆವತ್ತ್.

ಸಾವಕಾಸ್ ಆಕೀ ಕಾಲ್ ನಿಂದ್ ನಾಲಗಿ ತಗೆದ್, ಮಮ್ಮಿನ್ ವಾಸನಿ ನೊಡ್ ಕೊಂತ ಆಕೀ ಮಣಕಾಲ್ ತನ ಬಂದ್ರ, ಆಕೀ ತುಲ್ ವಾಸನಿ ಬರಾಕ್ ಹತ್ತಿತ್, ಅಕಿನ್ ತೋಡಿ ನೆಕ್ಕಾದಾಗ್ ಅಂತು, ನನ್ ತುಣ್ಯಾಗಿಂದ್ ರಸ ಜಿಗಿದ್ ಚಡ್ಡಿ ತೊಯ್ತು, ಅಂಜಕೊತ್ ಆಕೀ ತೊಡೀ ಸಂದಿಗಿ ಹೋದ್ರ, ಮಮ್ಮಿ ತುಲ್ ಹತ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಬೇವರಿದ್ಳು, ನಾ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಆಕೀ ತುಲ್ ವಾಸನಿ ನನಗ್ ನಶಾ ಏರಿಸ್ತು, ನಾಲಗೆಯಿಂದ್ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಆಕೀ ತೊಡೀ ಚೀಪಿ, ಬೇವರ್ ನೆಕ್ಕಿ ತುಣ್ಣೀ ಒತ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ.

ಆಕೀ ತುಲ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ ನೆಕ್ಕಿ, ಮತ್ ಅವಳ್ ನೈಟಿ ಎತ್ತಿ ಆಕೀ ಹೊಕ್ಕಳ್ ತಣ ಎತ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಯಾವ್ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಫಿಗರ್, ನನ್ ಮಮ್ಮಿ ಮುಂದ್ ಪುಸ್ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಂಗ್, ಆಕೀ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂಗ್ ಬಾಳ್ ಹಿಡಿಷಿ, ನಾ ಆಕೀ ಹೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲಿ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ಕೊಂತ್ ಅವಳ್ ಹೊಕ್ಕಳ್ನಾಗ್ ನಾಲಗಿ ತುದಿಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿಕೊಂತ್ತ ನೆಕ್ಕಿದ್ಯಾ. ಆಕೀ ಹೊಕ್ಕಳಧಾಗ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕೂದಲ್ನ್ ನೆಕ್ಕಿ ಅವಳನ್ನ ಚೀಪಿ ನಿಧಾನಕ್ ಕಚ್ಚಿದೆ.

ಆಕಿಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಕಚ್ಚಿನಿ ಅನಿಸ್ತು, ಆಕೀ ಆವಾಗ್ ಮೈ ಮುರಿದ್ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಕಾದಿತ್ತು ನಂಗ್ ಆವತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಂಗ್ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಕೀ ಕರೀ ಕುಂಡಿ ನಂಗ್ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಕೀ ಕುಂಡಿ ಬ್ರುಹುತ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ರ ನನ್ ತುಣ್ಣೀ ಮತ್ ನಿಗುರಿ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲಾಗ ಜಲ್ದಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೊಂತ್ ನಿಂತು ಹಾರ್ತು. ನಮ್ ಅವ್ವಾನ ಕುಂಡಿ ಹಡಬೇಕ್ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಮುಕಳ್ಯಾಗ್ ದೊಡ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂತ್ ಅನಿಸ್ತು.

ಮಮ್ಮಿ ಕರೀ ಮುಕಳಿ ಮ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಡಿಪಕ್ಕಿ ಇತ್ತು, ಆಕೀ ಕುಂಡಿಯಿಂದ್ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇನ್ ತಡ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಕೀ ಕುಂಡಿ ಚರ್ಮ ಒತ್ತಿ ಸಾವಕಾಶ್ ನೆಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಮಮ್ಮಿ ಕುಂಡಿ ಕೆಟ್ ನಾರಿತು, ನಂಗ್ ಹುಚ್ ಹಿಡೀತು ಆಕೀ ವಾಸನಿ ನೋಡಿ. ಬೆವರಿನ್ ವಾಸನಿ ಜೋತಿಗ್ ಆಕೀ ಹೇಲು ವಾಸನಿ ಸೇರಿ ಮಸ್ತ್ ನಾರಾಕ್ ಹತ್ತಿದ್ಳು ಅವ್ಳು. ಮಮ್ಮಿ ದೋಡ್ಡು ಕುಂಡಿ ಚರ್ಮ ನೆಕ್ಕಿದ ಮ್ಯಾಲಿ, ಈಗ ನಾ ಆಕೀ ಕುಂಡಿ ಅಗಲ್ಷಿ ಅಕಿನ್ ಕುಂಡಿ ಸಂದ್ರ್ಯಾಗ್ ನನ್ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಜಡಿದು ನೇಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ವಾಸನಿ ಆಕೀ ಕುಂಡಿದು, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಾಸನಿ ಏಳಕೊಂಡ್ ಅವಳ್ ಹೊಲಸ್ ತುತಿನಾಗ್ ನನ್ ನಾಲಗಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾ ಬೆವರಿ, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಆಗೂ ತನ ಅವಳ್ ಮುಕಳಿ ವಾಸನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರಿ ರಸ ಜೀಗಿಸಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮೈಗ ಮೈ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಕೊಂಡ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಖ ನಿದ್ರಿಸಿದೆ.

ಇಮೈಲ್: [email protected]

This story ಮಮ್ಮಿ ತುಲ್ ಹಡುವ ಆಸೆ ಭಾಗ ೧ appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *