ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಕಂಡದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನದಂದು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ […]

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಭೃಗಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನದೇವಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು, ಬಹುಕಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ, ೫೦ರ […]

ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ತೆಗೆ ಮಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ, “ಅಲ್ಲ ಮಾರಯಾ ಆಗ್ಲೇ […]