ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶ ಪ್ರೀಯ ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ […]

ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶಪ್ರೀಯ ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂಈ ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ […]

ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶಪ್ರೀಯ ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂಕಥೆಯ ನಾಯಕಿ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮನೆಯ ಆಂಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳೂ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ […]

ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶ ಪ್ರೀಯ ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆ […]

ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶಪ್ರೀಯ ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ […]

ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶ್ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ( ಗದ್ದೆಗೆ ) […]

ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಹೇಶನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ. ಹಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಹ […]