ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಇದೋ ಈ ಕಥೆಯ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಇದೋ ಈ ಕಥೆಯ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಈ ಭಾಗದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ […]

ಓದುಗರ ಕಥೆ… ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಇದು ಓದುಗರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಥೆ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ನನ್ನ […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಈ ಕಥೆ ಬರೆದು […]

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD. ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ..? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ❤️ ಈ ಕಥೆ ಬರೆದು […]