ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಅನುಬಂಧ part 3

Posted on

Hi friends sorry e story half ale bittide keshmsi

So last part ali amma ge proposal na opkondu avla body mele uta madi AVL body na wash madbeka anth washroom karkondu hode so munde yen aytu nodon bani

Amma : lo nin yen madthiya eli bandu nedi horge andlu

Nanu : Ning goth agoll chinna ba anth heli avln kelgde nilsi shower 🚿 on madide

Avla tikka ke Kai haki ba eli anth hathr yalakondu avln clean madi sana madside avlgu edu hosa tara feel erod inda avlu Kushi padtha edlu avla Mai mele Kai adsodu yala madi horgde karkondu bande

Nanu : amma e nin lover heg nedkoth edne Kushi agtide na

Amma : lo yeno ontara hosa Kushi kano adru mans ali ondu kade ede eruth alw maga anodu

Asta hothige appa duty inda bandru nanu horgde hode

Amma yavth whatsapp dg ali message madidill avth message madidlu

Amma : hi kano yali ediya

Nan : ele Amma horgde ede yake yen aytu

Amma : lo nin opkondidg inda nange bittu eroke agtil kano bega baro manege

Nanu : yen amma evthe onde Dinka hing Andre heg inu thumba ede madodu adn madidr bittu hogoll ninu

Amma : thu hogo nange nachike aguthe

Nanu : aha Nan Rani yest Changi nachkothiya adru nin mele bejar kane nange

Amma : yako nanu yen madide

Nanu : nan hudugi nin hogi berevr jothe malgthiya yest bejar agoll helu

Amma : lo Evr edidike ninu bandidu thilko

Nanu : adru bejar aguth kane Amma na ondu kel la

Amma : ha helu

Nanu : amma nin jothe malgi madbeku anth aase

Amma : yen madbeku anth aase sir ge

Nanu : ade ninu appa madithir ala adu

Amma : alwo lover agi inu bala dina agle sex madon anthi ala yest erbeda

Nanu : please kane amma

Amma : evg call cut madu anth heli cut anth nachkoth heli cut madidlu

Nanu night manege hode appa uta madtha edidru

Amma : baro uta madu anth kana hodadru

Nanu : illa nivu madi Nan horgde madi bandini

Amma : ri avnige swlpa ratri correct agi nidde agthill anthe ratri yeno yeno kansth anthe adke evth Nan avn jothe malgthini anth heli yala mugsi Nan room door knock madidlu nanu Amma na heg opsodu yen erute avla tullu anth youchne madth ede

Amma : sir yen youchne madtha edit

Nanu : yen illa amma sumne malgilw nivu inu

Amma : illa kano adu Nan lover ge Nan barevr jothe malgodu bejar aguthe anthnte adke Nan lover kade bande

Nanu : amma hagdre morning kelide alw madoke ok na

Amma : yen madodke nanu malgoke bande

Ade amma Ganda hendthi madodu sex anth helide

Amma : illa pa Nan Ganda baithne anth heli Nan kaili ondu box kottlu

Nanu : matte yenke edu hagdre sex illaw nam madya

Amma : box open mado chinnu

Open madide

So next part ali box ali yen ethu amma jothe sex madidn elwa anth heltini thumba wait madsol nivu story nin response thumba important friends

And girls or aunty yar adru sex chat or private relationship bekadr andr DM madi privacy imp kodsthini

Email : [email protected]

This story ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಅನುಬಂಧ part 3 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *