ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 5

Posted on

hesru santhosh age 25 brown complexion skin type 5’8 height gym built Nan tunne size 6inch girth 2inch from banglore idhu Nan first story experience support madi odhi enjoy madi nim abhiprya thilsi idhu nadidhu 2018 Ali Nan 2year engineering Ali idhagga e kathe ya heroine hesru MANGALA ( name changed ) antha mangala age
38 years sizes dodadhu 36-34-38 molle kayyi thumba sigodhu sonta ekondhu thikka hidkondree Abba full kalhangadi hannu antha thikka adhu fair complexion pakka banglore aunty

Kathege barona ivaga previous post odilla Andre odhi

# ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 1

# ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 2

# ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 3

# ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 4

Hello welcome back previous experience ge olle response bandidhey thumba thanks for all who have responded pics ella keloke hogbedi it’s a privacy thing and Nan kododke Ella hogolla expect madbedi

Story continues

Mall indha barbekadre full Avlige car drive madoke kotte avle drive madthaidlu Nan side Ali kuthkondh mellake AVL molle ujjtha idhey

Mangala – sumne iru drive madodh bedwa elu

Me – beda 😋😂 full kadusthaidhey mellake AVL molle na swalpa joragge hickdhey ammma andlu

Mangala – please sumne iru andlu

Me – sari sumne irthini bidu

Antha swalpa dura hodmele avll thodhey mele sumne kayyi ithhey

Mangala – teghi kayyi nange odsoke agolla mood baruthey amele

Me – howda hege mood baruthe signal bitthu car full tint agithu kanolla easy agi ollage AVL thodhey na gattiyagi ujjoke start maddhey ondh gown thara hakidlu melegade top hakidlu kelgade indha mellake ethhi AVL thulluna nodbeku ansuthu ollage pink colour panty hakidlu avagle panty mele ne idhey agithu sakataggi kantha itthu 💦 nanu me – nodhi nakdhey avagale karkondidyalla

Mangala – innen hagge irutha molle ujjidre thullu muttidre ninu hange sumne irutha

Nan sumne ujjtha ujjatha kadustha road uddaku ondh dodh resturant ge hodvi yav thara iruthey Andre full privacy irbeku antha seperate tables with rooms athara private lounge itthu Alli avlu opposite kursi sumne kuthidhey order madiidivi time tagoluthey order baroke aunty enu mathadthilla aunty yako full ujkothidlu ennake antha gotagilla seperate room alwa odadohu barodhu gaotaguthey Ali kuthidivi nodthaidini avl expressions Ali kelage bilsidhey beku antha sudden agi kellage baggudre Abba entha scene avlige a gown ollage panty swalpa mundhey elkondh BUTT PLUG na AVL kayyali horage teghdu ollage hakothaidlu keldhe yak noythaidya antha illa okay agla felling agtha idhey andlu astralli Ella sari madkondhu kuthidlu uta banthu Ella mugsi Allindha manege bandvi adre AVL BUTT PLUG hagge itthu tagyoke bitirlilla nanu full agla agli AVL thikka keyoke beku antha hange idsidhey

Manege hogi fresh agi Ella sumne idhey nam maneli nanu elbandidhey trip hogthaidini antha okay andidru 3days adike nange no tension 😂 amele sumne time pass maddona antha avle ondh movie hakondhu kuthidivi nodtha nodtha nange olle feeling bartha itthu avlige thodhey mele malgidlu hange Nan tunne na beku antha AVL muka touch ago thara idthaidhey nange idea banthu keldhey keyyoke olle technique sumne ondh thara nenpadage aythu TIED UP SEX nodidhey porn Ali try madbeku antha thumba asse aythu aunty ge torusdhey

Mangala – lo ellindha baruthey e thara ideas ninge keyyoke antha kelidru

Me – sumne nodtha idhey idea banthu okay na position andhey

Mangala – henge adru keyko nindhe Ella olle sukha beku aste andlu

Hange elidhu thakhana room ge karkondh hogi aunty nim saree Kodi eradu Andhe kotlu sari malgu andhey henge hindhe na mundhe antha kelidlu first mundhey amele hindhe andidake sari antha malgi AVL tshirt kitth hakidlu ondh saree Ali kayyige bigyagi katti adduna tegdhu ondh manchadha kallige tight agi kattidhey same adhey thara innodh hand kallu yako sari hogthilla antha innu eradh saree tagondh AVL boxers na bicchi hakdhey ondh kalluna eldhu kattedhy innodh kalluna elibekadre ouch mellake Kano Nan position nodkondhy thullu est open aguthe antha nodtha nodtha tight agi alladoku agbardhu hange kattidhu henge itthu Andrey view nodoke marvellous extraidonary a molle a sonta sariyaggi thullu view antha 😍 fantastic next level itthu BUTT PLUG hange itthu thikkadh hole ollage itthu nodi tempt aythu AVL mele hogi mellake butt plug horage tegdhey swalpa enjilu hacchi Nan middle 🤘 finger na ollage hakdhey ammma sssss antha andlu horage tegdhey swalpa enne ollage finger ittu mathe ollage hakdhey slip agi ollage hotthu changi lube agithu swalpa dappa agithu mangala ge nin sumne experience madu antha Eli AVL kannige batte katti close madhey mellake thalle kudlu indha start madhey kudlu na hidkondh mellake smell nodtha idhey shampoo smell Matra sexy swalpa kellage bandhey avla Hanne na mellake sawartha sawartha ondh kiss kothey 💋 aunty melake Nan maddounna fell madovlu react madovlu adh yav thara feels Andre just anbosbeku aste mangala anthu alladoku bidthailla swalpa nu board agbardhu slow agi keybeku antha decide adhey ondh ondhey part na anbosbeku swalpa kelagge bandhe AVL kannu eyes na batte mele ne kiss madhey 💋 innu kelage bandre avla muggu Nan muggali adduna swalpa akade ikade madtha kellage bandre avla lips 👄 first AVL upper lip aste kiss madhey adduna cheeptha chepptha mellake eradu lips na lock madkondhu AVL nallige na cheepthaidhey mellake ibru sailwa nu exchange agi full mix ago felling mellake kiss madtha ne idhey bere enu madthilla 3minutes deep kiss madi lip lock na break madi kellage bandhe avla kuttige mukha side ge thalli adduna mellake kiss 💋 madhey ondh sala nekkdhey
😂😋 mulgthaidlu ummmmm ummmmm haaaa antha avaga avaga mellake allige kiss madtha swalpa kelage bandre AVL bujja adduke swalpa massage madtha muddh madhey addunu biddadha hagge kellage bandre AVl molle en elodhu avath eno special agiro felling AVL molle est stiff agidhe antha avthe gotagidhu adh kellage bilthilla hange mele ne kuthidhey dappa hidyoke kasta adike ondh ondhe molle na hidkondh molle totthu Ali mellake ethidhey ummmm andlu adduke swalpa hodhey chaat antha sound banthu Amma andlu kempage aythu Nan finger mark molle mele bitthu hange aduuna hidkondh addumtha adumtha molle totthy na kacchi kacchi adduna elithaidhey avlu mulggovlu full ummmm ummm Nan madidiru enjoy madovlu innodh molle jothe swalpa attadhi swalpa pakkade bandhu AVL kayyina swalpa massage madi elddadhi adduna swalpa loose madi adduku kiss kottu kellage bandre ivlu hotte addra jothe atta adodhey ondh maja Nan AVL mele hogi swalpa hotte mele Nan kayyina addustha adustha kiss 💋 madi kellage bandre thullu mele Baga itthala adduke kiss 💋 madi thullige neat agi nodhey henge idhey antha ivlu full shave madidale agle swalpa swalpa kudlu bandidthu thullu mele Nan eradu finger Ali thulluna ethuthaidhey mellake sontha ethavlu body vibrate agoke start madidlu ummmmm ummmm Nan ondh finger na ollage hakdhey mellake ottutha othhutha thullu mele 💋 kiss madoke start madhey full tempt adluu Nan beralluna full jorage adustha idhey ollage horage full jorage madtha idhey avlu unmmmmmmm ummmmmm ummmmmm ummmm haaaaaa antha kall Ella adustha kayyi nu elyovlu full biduskolke Nan beralu horage tegdhu eradhu beralu ollage hakdhey addustha adustha mulgthane idlu full AVL thullige kiss madtha madtha avlu jorage kirchidlu banthu Kano rasa kudyo andlu Nan bayyi tegdhu full thullu GE itthey full force agi banthu rasa 💦💦💦 swalpa nu bidlilla full kudhey innodsala middle finger mathe ring finger na ollage haku hebberalli thullu melgade hidkondh jorage ollage thaldhey ammmmma amamammamma ammanma aaaaa uuuuuff f ufffff ufffff aaaa antha continues mulgthidale ( THULLU melgadhe biddadhey ujddhey alle ondh gland iruthey adduna jorage ujjidre hengasrige bega rasa karkothare ) adduna ujjidhey full innodsala rasa bittlu adduna Ella kiss 💋 madtha clean madhey Nan tunne na bicchi AVL mele kuthkondh molle mele avlige na tunne seedha bayyige kottidhe cheepidlu swalpa hotthu 👄💦💦😋 nallige haku bicchirlilla innu hange idly Nan tunne na full dodaythu innu swalpa atta adona antha AVL Mela be 69 position Ali avlige na tunne kottu cheppoke bittidhe Nan avll thullu na cheeptha idhey full bayyige hatra ago thara kottidhey full cheptha idlu channgi cheepi adduna candy sigi thara madidhey illi avla thulluna biddhagge Nan cheeptha idhey hinge 10 nimsha cheepi cheepi AVL innodsala rasa banthu 💦 susth agidlu full Nan tunne tegdhu AVL thullu hatra bandhey full thodhey mele bara bitthe thullu innu agala aythu ufffff antha ondh sala usiru tagondlu ellu nivu antha ellilla Nan tunne ge enjilu hacchi AVL thullu mele ne adustha idhey avlu hako ollage 😂😍 kaldusbeda isth hotthu rasa karkondh sakagidhe ollage jorage thaldhey aaaaaaaaaaa mellake Kano thulluna haribeku antha maddidya nin tunne Li mellake AVL mellake ollgade ne addustha addustha avlu sssssssss ssss yyss s sufffff antha idly nanu sontha adustha guddoke start madhey AVL thullu mele Nan tunne hogi hododhu sound barodhu chat chat chat achat antha adondh thara chnagirodhu thikka etthi kododvly thullige changi billbeku ettgalu antha Nan tunne slip agi bittu tegdhu ollage haki AVL melkadkondh jorage bara bittu hodyoke start madhey ammma ammma aaa amama aaaa aa a aa a ondh ondh etgalu enuskondh ondu eradu muru nalaku ydhu aru elu antha AVL Nan hodyoke kugoke Amma ayyoa a a a a a a a Aaaaas ufffff antha idlu adhey thara 48 shots jor jorage hakidlu enuskondhu nan tunne avath condom hakirlilla raw felling changiruthe feel madli antha ollage hogi barodhu fell agbeku antha Nan rasa baro hagge aythu full bara bittu full ollage nukdhe jet spray oddhagge Nan rasa ollage chimthu 💦✈️ saktagitthy felling nange full bewaru avlu full bewathu hogidlu Nan AVL saree Ella bicchi pakdalle malgdhe avlu eddhu nange full deep agi lip lock madidlu 💋💋 hange thabkondh a bewaralli malgidvi

Next enaythu antha continue madthini alivargu stay tuned

Last story response changi itthu messege madi bayya padbedi sukha beku ansudre u can dm me in Instagram privacy iruthe nangu nim privacy ne important

Incase messege madbeku ansidre

Instagram @kannadakamaconfessions illi ista agilla innu privacy beku antha adre

Email – [email protected]

This story ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಲಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ 5 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *