ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ 4

Posted on

Hi friends this is vikki welcome back to the story. Hegidira elru? last part alli yenaytu anta gottu ivaga munde yenagatte anta nodona. Let’s start

Last party alli helid hage Deepa kacha na Ravi mele haki bandidde. Morning Deepa yeddu bathroom ge hogovaga avna nodidlu avnu mele yenu hochkondirlilla adanna nodi bedsheet hochoke anta hogi avla kacha na nodi shock agi nitkondlu. Nanu avna mele haki bandmele avnige yavaga yechara agitto gottilla adanna tagondu avnu pant jip tegdu tunne mele itkondu malgidane. Adanna nodi Deepa yen madbeku anta gottagde avna tunne meleinda kacha tegadlu.

Tegadmele innu shock avldu. Yakandre avna tunne nodi. Avna tunne sakat agi nigrittu. Adanna hage nodta nitlu Nan soole Deepa. Amele yeno tildu kacha open madi nodidlu adralli full rasa kantide hasi hasi agittu. Avlige yella artha agi sumne bathroom ge hogi uche madi barovaga mate Ravi hatra hogi avna tunne nodtidlu. Ivlige modle chulu avna tunne nodidre nigri rod tara agide kelbeka chulu jasti agi nidhana mole mele Kai adsoke shuru madkondlu. Amele hage nidhana Kai na kelge tagondu tullu hatra savarkoloke shuru madidlu.

Hage munde hogta avna tunne muttoke hogtidlu nanu astralli sound madide. Avlu bittu seeda room hatra bandlu. Nan hatra bandlu nodidre avla mole tottu full nigride. Avaga nanu walking hogtini anta heli ache barovaga Ravi na yebsi helide nodu nim attige room alli oble idale hogu nanu ache hogtini anta helide avnu sari anna anta helida. Nanu ache hode avnu Alle idda. Deepa bandu baglu hakondlu. Haki room ge hodmele Ravi bandu Dore tegda nanu olge bandu table kelge kutkonde. Astralli Deepa Ravi hatra bandu avna yebsoke hodlu.

Hage vn pant hatra nodidlu but avnu jip hakondidda. Nodi swalpa niraseador hage adlu. Amele avna yebsudlu.

Deepa: Ravi yelo mele nodu time yestagide

Ravi: avnu time nodi attige ivag ainnu 5 agide yen istu bega yebstidira

D: nim anna eddu walking hodru ninu innu malgiya yelu.

R: nange nidde bartide night sariyagi nidde madilla malagtini bidi

D: nin yake nidde madilla anta nange gottu bidu

R: yake

D: adna nane helbeka ninge iru heltini anta avla Kaili idda kacha torsudlu yen idu anta.

R: attige adu ninde Alva

D: nande nin hatra yak ittu

R: nanfen gottu Nan yeddu nodidaga Nan mele ittu adu

D: nin togolde nin hatra hege baratte idu

R: nange nijvaglu Gottilla attige

D: idke ninu nidde madilla anta gottu nange. Idrindaa yeno sigatte ninge sumne enargy waste madkotiya ninu. Innu chikkonu idella beka ninge

R: sorry atge innondsala hinga madalla please annange helbedi.

D: sari helalla bidu hedarkobeda anta avna pakka hogi kutkondlu.

R: atge yake nivu illi kutkotidira hogi malkoli anta heli avnu avna room ge hogoke nodida. Astalli Deepa yeddu avna Kai hididu kurskondlu. Avaga ivnu yak atge anda. Nin hatra matadbeku baa anta heli avna Kai hidkondlu.

R: adenu anta heli anta Kai bidaskondu kuta

D: lo Ravi ninu chanagi belsidiya kano andlu

R: yen atge adu sariyagi heli nange artha aglilla

D: adu nanu belagge nindu nodide kano sakat agi ide. Avaginda ontara agtide nange. Yen agtide atge yen nodidri heli. Avaga ivlu adu nin tunne kano morning nodide yestu dappa ide hage udda kuda ide adanna morning nodi nange tadkoloke aglilla ille nintkondu tullu rub madkotidde. Innenu nim tunne mutton anoastralli nim anna yedeu adke sumne ade. Ivaga avru ache hogidare please nin tunne torso andlu.

Yen heltidira atge nivu etara yella matadtira anta ankondirlilla. Beda idu chanagiralla. Lo sumne nodtini torso yenu madalla mate yargu helalla ondsala nin tunne torsu saku andlu. Avaga ivnu sari ondsala aste nodkoli amele pade pade kelbardu anta heli pant bichike hoda. Avaga Deepa iro nane bichtini anta baggi pant jip bichidlu tap anta nigriro tunne avla mukhakke baditu. Avaga onda 5 nimisha hage aa tunne na nodta nidhana avla mole na hickoke shuru madkondlu.

Yavaga ivla chulu jasti ayito avaga avna sofa mele talli seeda avna tunne na Kai alli hidkondlu. Avnigu ade bekagittu sumne kutkonda. Deepa avna tunne na Kai alli hidkondu hinde munde madta bayige hakondlu chipoke shuru madidlu. Avnu nidhana avla benna mele yella Kai adasta avla tale hidkondu tunne ge otkoltidda avlu hage chipta idlu. Amele avlu bayinda tunne ache tegdu saku baro nin chipu anta avla nighty yetti avna hatra tullu torasta nitkondlu.

Ravi eddu avla hidkondu tutige kiss 💋 kotta full ibru nalige na nekta idare. Avnu kiss madta avla mole na hichakda. Deepa kiss madtane mulagta idlu. Avnu kiss madodu bittu ivlna sofa mele kursi avla kalu madya bandu avla tullu Kai inda agalsi nalige hakida. Nalige haki tulna nekkoke shuru madida hage tullu nekta beralu haki alladsoke shuru madida

Avlu hhahaa ammmm hmmm yayay isss hahhaa ayyo hhaha amma hahah yeno Ravi haah ahhha bari nalige inda madtirodakke istu sukha sigtide, amma hahaha nidhana chipu tullana hahah innu nin tunne yenadru Nan tullige hodre yestu sukha sigbeda nange and Nan tullige anta nighty bichidlu. Avaga full bettale adlu. Avnu hage tullu chipta avla mole na nodi Kai na 2 mole mele ittu mole hidkonda. Kelage tullu chipta mele mole hichukta avlantu yestu sukhadalli idlu. Yedusiru bidta avnige ri tullu chipiddu saku innu nim tunne inda sukha kodri anta heloke shuru madidlu.

Avaga avnu atge nanu Ravi nin ganda alla anda. Hu kano sujhadalli yaru annode martini bega baa Nan tullige nin tunne haku nim anna baro time aytu andlu. Idannella table kelge kutkondu nodtidda nanage Nan tunne kata kodoke shuru madittu. Kai inda pant melene hichakta samadhan madkotidde. Ekade Deepa avna mele yebsi baa Ravi nin atge tullige e nin tunne Ruchi torsu ba anta avna tunnege ugalu hachi avla tullu hatra itkondlu. Avne hage avna tunne hidkondu avla Tull mele rub madtidda

Lo bega olge hako agtilla sumne kayisbeda bega haku andlu. Ivnu tunnena tullu seela ge ittu onde sala joragi talbitta. Adu olge hoytu. Deepa amma hahaha ayyo uri anta chiridlu. Ravi suddenly avla liplock madi sumnire soole atge chiridre aste amele ibru sikakotivi sumniru anta heli avna tunnena hinde munde adsoke shuru madida. Avla kannalli neeridru haha Ravi yeno nin tunne hingide ahhah madu hage madu anta antidlu.

Hu Kane soole ningoskarane e tunne na hige ready madkondini inmele Dina nin tullige nuggastini inmele ninu Nan soole nanu ninna itkotini anda. Hu kanobnanu nin soole agtini Dina hadu inmele e nin soolena nim anna ildaga nine Nan gaanda estu chanagi keytiyo ninu hahaha ammaa hahaha nidhana madu anta kalu innu swalpa agala madialu. Hage avla tullige tunne haki hodita ivnu avla mole na kachta idda nidhana. Avaga Nan hatra nodida nanu Nan tunne ache tegdu alladasta kutidde. Adanna nodi avnu innu joragi Nan wife tulla na hodiyoje shuru madida.

10 nimisha ade position alli madi amele avnu sofa bittu kelge malagda. Avlna le soole atge nine Nan tunne mele kutu madko ba anda avlu akade e kade kalu haku avna tunne na hidkondu tullige itkondu mele kelage hartidlu. Avaga avla mole khniyodu nodi nange tadkoloke aglilla. Avnu hage avla mole hidkondu adumta idea. Amele avlna Alle bagsi nilsi hinde inda tullige tunne haki hage keyoke shuru madida. Astotge ivla tullinda kaama rasa haritu. Rasa bandu ibru keyovaga patta pat pat pat anta sounda barodu ivnu avla tullige hodibekadre onda 5 nimisha hage madi amele mate seeda malagsi avla tullige tunni haki keyike shuru madida. Mate hage swalpa hottu keydu avnige rasa baro hage aytu ansatte avaga Deepa olge bidtini anta helta tullu olge ne rasa bitta. Ivlu antu kannu muchi sukha padtidlu avnu heliddu gottagilla soolege. Rasa bitmele yako olge bitte andlu. Sari baa anta avna avla mele malagaskondu Ravi olle sukha kotte kano. Dina Nan tullige sukha kodo andlu ivnu ayitu atge anta heli nange Kai madida. Nanu table inda yeddu ache bandu avra hatra nitkonde. Avlu Nan nodi shock agi yen madbeku anta tilide yeddu seeda bathroom ge odi hodlu.

Munde yenagatte anta next part alli heltini. So keep supporting me. Nim aniske abhipraya mail madi tisli. Your vikki.

This story ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ 4 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *