ಭಾರತಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ 6 – Kannada Sex Kathegalu

Posted on

Hi ಎಲ್ಲರಿಗೂ, Thank you very much for the good response. ತುಂಬ ಜನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದೀರಾ ಎದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಂತ, actually ಇದು ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. I just want to enjoy our time with good story filled with lots of emotions and lust. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೀನಿ so free ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಥೆ ಬರಿತಿದಿನಿ.

Okay ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ, ಲಾಸ್ಟ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಂಡ್ ರೇಖಾ ಚನಾಗಿ ಕೆಯ್ದು ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿ ಮಲಕೊಂಡ್ರು ಅಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದೆ. ಬೆಲ್ಗೆ ಆಗುತೆ ಮೋಹಿತ್ಗೆ ಎಚ್ರ ಆಗುತೆ 1st ನೋಡುದ್ರಿ ಫುಲ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ರೇಖಾ ಕೂಡ ಮೊಲೆ ತೋರುಸ್ಕೊಂಡು ತುಲ್ಲ್ ಮುಚೊ ತರ ಒಂದ್ bed sheet ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಲಗಿರ್ತಳೆ. ಮೋಹಿತ್ಗೆ ಅವ್ಳ ತುಲ್ನಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕೆ bed sheet ತಗ್ದು ನೋಡ್ತನೆ ಬೆಲ್ಗೆ sunlight ಗೆ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಫುಲ್ shining ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ಗೆ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಸ್ಟ್ ಹೊತ್ಗೆ ರೇಖಾಗು ಎಚ್ರ ಆಗುತೆ, ಎದ್ದು ನೋಡುದ್ರೆ ಮೋಹಿತ್ ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಮುಖ ತಂದ್ಇರ್ತನೆ but ರೇಖಾಗೆ ಎದ್ದ್ ಇರೋ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಗಾಬ್ರಿ ಆಗುತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾಳೆ. and ನನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು. ಏನ್ ಮೋಹಿತ್ ಬೆಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ಗೆನೇ ನಿಳುಸ್ಕೊಂಡ್ ಇದ್ಯ ಅಂತ choke ಕೊಡ್ತಳೆ, ಹ್ಮ್ಮ್ ನಿನ್ ಅಂತ ಸುಂದ್ರಿ ಇರೋ ವಾಗ ತುಣ್ಣೆ ಏಲ್ದೆ ಇನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳು.

ರೇಖಾ : ಆಯಿತು ಬಿಡಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ಬೇಡು.
ಮೋಹಿತ್ : ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಲೂಸ್ಕೊಂಡು ಸಕತ್ ಆಗಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟೆ.
ರೇಖಾ : ಕಳ್ಳ ನೀನು, ಸರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ ನಿನ್ ಹೊರ್ಡು ಈಗ.
ಮೋಹಿತ್ : ಈಗ್ಲಾ no way
ರೇಖಾ : ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಯಾ ಇಲ್ ಇದು?
ಮೋಹಿತ್ : ನೆನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ನೋಅದುನ್ನೇ ಅಂತ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲಗೆ ಮುತ್ ಕೊಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಬೇಡ್ವೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ನ್ ಬಾರೋ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸೊಣ್ಣ.
ರೇಖಾ : ಬೇಡ ಮೋಹಿತ್ ಅಂತ ಎದ್ದು ಸೀದಾ bathroom ಗೆ ಹೋಗ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಇವ್ನ್ ಕೂಡ ಅವ್ಳ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : bathroom ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾಳೆ but ಹಿಂದೆ ನೇ ಮೋಹಿತ್ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ತಿಕ ತೋರುಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ತಇರ್ತಳೆ ಮೋಹಿತ್ಗೆ ಎಂತ scene ನೋಡಿ ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಟೈಟ್ ಆಗೋಕೆ ಇನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ರೇಖಾ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮೋಹಿತ್ ಹಿಂದೆನೇ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತನೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ರೇಖಾ ಇಲ್ಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಯ್ದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಣೆ.
ರೇಖಾ : ಲೂ ಬೆಡ್ವೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ತಿಕ press ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಬೇಡ್ವೊ ಅಂತ ದೂರಾ ನುಕಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ ನಿಂತ್ಕೋತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಹಿಂದೆ ಇಂದ ತಬ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಸಾವ್ರ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಬಿಡುಸ್ಕೊಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಳೆ
ಮೋಹಿತ್ : cold water shower on ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : off ಮಾಡೋ ಮೋಹಿತ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಚಳಿ ಆದ್ರೆನೆ ನಿನ್ ಕೆಯುಸ್ಕೊಳೋದು.
ರೇಖಾ : please ಕಣೋ ಸಾಕು
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಕೈನಲಿ, ಇನೊಂದ್ ಕೈ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ತುಣ್ಣೆನ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಅವ್ಳ ತೊಡೆ ಮಧ್ಯಾ ತುಲ್ಲ್ ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಉಜ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಆಆ ಅಂತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ತೊಡೆಗೆ ಕೇಯ್ತಾ ಅವ್ಳ್ಗೆ seduce ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಹಸ್ಸ್ಸ್ ಲೋ ಬೇಡ್ವೊ ಹ್ಮ್ಮ್ ಹಾ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ್ನ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಗುಸಿ ಈಗ ತುಲ್ಲ್ ಕೆಳಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ಳ ತೊಡೆ ಕೇಯ್ತಾ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ರೇಖಾಗೆ mood ಬರೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ so ಅವ್ಳು ಮೋಹಿತ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ತುಟ್ಟಿ kiss ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಯತಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು, ಗೋಡೆಗೆ ವರ್ಗುಸಿ, ತುಣ್ಣೆ ಇಂದ ತುಲ್ಲ್ ಸಾವ್ರ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಂತ shower off ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಕೆಳಗ್ ನುಕ್ಕಿ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಅವ್ನು ಮುಖ ಇಡ್ಕೊತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಮುಖ ತಂದು ಅದುಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುತ್ ಕೊಡ್ತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಬೆರ್ಳ್ ಇಂದ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ನೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕೋಕೆ start ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ ಹ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ ಯಾಆಆಆ ಆಆಆ ಅಂತ ನರ್ಲೊಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ನೆಕ್ತ fingering ಮಾಡೋಕೆ start ಮಾಡ್ತನೆ. 🖕🖕🖕
ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲುಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ fingering ಮಾಡ್ತ ಬರೋ ರಸನ ಚಪರುಸ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿತ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಗೆ hard lick ಮಾಡ್ತನೆ. ಅವ್ಳ್ಗೆ ಇವ್ನ್ ಆಟ್ಟುದ್ ಇಂದ ಉಚ್ಚೆ ಬರುತೆ.
ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ ಆಆಆಅ ಆಆಆ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮುಖಕೆ ಜೆಸ್ಸ್ಸ್ ಅಂತ ಉಯ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ಬಿಸಿ ಉಚ್ಚೆ ನ ಮುಖದ್ದ್ ಮೇಲೆ ಸುರುಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ತುಣ್ಣೆ ಕೈ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ರೇಖಾ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಸವ್ರ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಇವ್ನ್ ಹೇಗ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಇವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆನೆ ನೋಡ್ತ ಇರ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ತುಣ್ಣೆನ ದಸಕ್ ಅಂತ ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಅಪ್ಪ್ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ರೇಖಾನ ಗೊಡ್ಡೆಗೆ ವರ್ಗುಸಿ ಅವ್ಳ ಸೊಂಟ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೇಖಾ ಅವ್ನು ಭುಜ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಆಆ ಆಆಆಹಾ ಅಂತ ಕೆಯ್ಯಸ್ಕೊತ ಇರ್ತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರ್ಸಿ hard fuck ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಆಆ ಹಫ್ಫ್ಫ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್
ಮೋಹಿತ್ : ಅವ್ಳ ತುಲ್ ಕೆಯ್ತ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಗೆ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿ ಕಚ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಏನೋ ನೀನು ಏನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಫ್ಫ್ಫ್ ಆಗ್ತಿಳ ಹಫ್ಫ್ಫ್ ಹಾತ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಆಆ ಎಸ್ಸ್ಸ್ಸ್.
ಮೋಹಿತ್ : ರೇಖಾನ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗುಸಿ ಅವ್ಳ ಕಾಲು ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಇಂದ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಗೆ doggy style ನಲಿ ಕೆಯ್ತ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಔಟ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಜೋರಾಗ್ ಮಾಡು ನಂದ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಳೆ.
ಮೋಹಿತ್ : ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇವನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗಿ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆನ tight ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 5 strokes ಕೋಟು ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಆಳುಕೇ ರಸ ಬಿಡ್ತನೆ.

ಇಬ್ರು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿರ್ತರೆ ಮೋಹಿತ್ ರೇಖಾ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ವರುಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನೆ, ರೇಖಾಗು ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ಳ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲೆ ಇದ soap ನ ಅವ್ಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಂದ ಹಾಕೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ವರ್ಗು ಹಾಕ್ತನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಳ್ನ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಗುಸಿ ಮುಖುದ್ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ್ಇಂದ ಕುತ್ಗೆ, ಮೊಲೆ, ಮೊಲೆ ತೊಟು, ಹೊಟೆ, ಹಾಕ್ಲ, ತೊಡೆ, ತುಲ್ಲು, ಮಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ brush ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ shower on ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಡುಸ್ತನೆ. ರೇಖಾ ಇವ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಳೆ. soap ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೇಖಾ ಮೋಹಿತ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ನ್ ಕಯಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಟ ತೆರ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಳೆ, ಮೋಹಿತ್ ಆಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮೊದ್ದು ಶೇವಿಂಗ್ set ಇಂದ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ razer ತಗೊಂಡು ಅವ್ಳ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತನೆ ಇನ್ನು ಕುರ್ಚ್ಳು ಶಾಟ ಇರುತ್ತೆ ತುಲ್ ಮೇಲೆ ಅದುಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಸವ್ರಿ razor ಇಂದ shave ಮಾಡ್ತನೆ, ಇಗ ರೇಖುನ್ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಶಾಟನು ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ shave ಮಾಡಿರ್ತನೆ. ಬರಿ ಕೇಯೋಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಟ ತೆರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಖಾಗೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ so ಮೋಹಿತ್ ರೇಖ ದೇಹನ ಟವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಸಿ ಅವ್ಳನ್ ಯತ್ಕೊಂಡ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತನೆ, ಆಗ ರೇಖ ಮೋಹಿತ್ಗೆ.

ರೇಖ : ಲೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ 1st ಹೊರ್ಡು.
ಮೋಹಿತ್ : ನಿನ್ನ ಹೀಗ್ ಬಿಟ್ಟಹೋಗೋಕೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತೆ ಚಿನ್ನ.
ರೇಖ : ಅಪ್ಪ 1st ಹೋಗು ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೋಹಿತ್ : ಸರಿ ರೇಖ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರು ಅಂತ ಇವ್ನು ಬರ್ತನೆ.

ರೇಖಗೆ ಮತ್ತೆ ದೆಂಗುಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬಾರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತೆ ಸೊ bed ಮೇಲೆ ಒಂದ್ bedsheet ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತಳೆ. ಮೋಹಿತ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಬರ್ತನೆ. as usual ಬಾಗ್ಲು open ಇರುತ್ತೆ so ಒಳಗ್ ಬಂದು ಅವ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖದು red bra and panty ಬಿದಿರುತ್ತೆ ಅದುನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗೃತೆ ರೇಖ ಕಡೆ ನೋಡ್ತನೆ ಅವ್ಳು ಬೆಡ್ sheet ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ನಿಧಾನಕೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ರೇಂವ್ ಮಾಡ್ತನೆ. ಅವ್ಳು ತುಲ್ಲು ಮೊಲೆ ತೋರುಸ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋಡ್ಗೆ ಇನ್ ಏನ್ ಬೇಕು?. ಅದ್ರೊಳು ಅವ್ಳ ಶಾಟ shave ಮಾಡುಸ್ಕೊಂಡು ತುಲ್ಲ್ ಫುಲ್ shining ಇರುತ್ತೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ : ಇವ್ನ್ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತನೆ so ಇವ್ನ್ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಬರಿ ಟವೆಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಗ ಅದುನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ರೇಖ ಹತ್ರ ಬರ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೈನ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು slowly ಸವ್ರತನೆ ಹಾಗೆ ಸವ್ರ್ತ ಅವ್ಳ ಹೊಕ್ಕ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೊಕ್ಲುಕೆ finger ಇಂದ rubb ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಪಾಪ ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಗಿದಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಹಾಗೆ ೨ min rubb ಮಾಡಿ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ತನೆ ಅದು ಫುಲ್ shining ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ slowly ಉಜೋಕೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಂತ ಕಣ್ವರುಸ್ತಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ಗೆ ಎಂಜುಲ್ ಹಚ್ಚಿ slowly ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ line ಗೆ ವರ್ಸ್ತನೇ.
ರೇಖ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲೇ ಕಣ್ವರುಸ್ತಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಇಗ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಮುಖ ತಂದು ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಹ್ಹ್ಮ್ಮ್ ಹಾತ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕಣ್ವರುಸ್ತಳೆ.

( Guys continuous sex ಮಾಡುದ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತೆ ಅತ್ವ ಸುಖ ಸಿಗುತ ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನುಸ್ತಿದೆ please ಯಾರ್ ಈ ತರ back to back restless sex ಮಡಿದಿರ ಅವ್ರು mail ಮಾಡಿ its a request )

ಪ್ರಮೋದ್ : ಇಗ ಅವ್ಳ ತುಲ್ ಅಗ್ಲುಸಿ, ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಕೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖಾ : ಯಚ್ರ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ನಾನ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಳ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಬೇಡ ಸಾಕು ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಸಾಕು ಸಾಕು.
ಪ್ರಮೋದ್ : ರೇಖ ನಾನ್ಗು ಆಗ್ತಿಳ ಅದ್ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ಗೆನೆ ನಿನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ತಾ ನೆಕ್ತಾ ಫಿಂಗರ್ನ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ರೇಖ : ಇಸ್ಟ್ಹೊತ್ ತಂಕ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ದ ಇಗ ನಿನ್ನ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾತ್ ಹಫ್ಫ್ಫ್ ಹಾಆಆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಯಾರು ಮೋಹಿತ್ ಕೆಯ್ದ್ ಹೋದ್ನ.
ರೇಖ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಪ್ರಮೋದ್.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಇಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಕೆಯೋ ತಂಕ ಬಿದ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅಂತ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಹಾಕಿ fingering ಮಾಡ್ತ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ನೆಕ್ತಾ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾಯಾ ಹಫ್ಫ್ಫ್
ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಅವ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೊಲೆ ಮಧ್ಯ ಯಂಜುಲ್ ಉಗ್ದು ಆದ್ರೂ ಮೇಲೆ ತುಣ್ಣೆ ನ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟಿ ಮೊಲೆ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನುಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ್ಟ ಅಡುಸ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಕೆದ್ನಾ ಅತ್ವ ಈಗ್ಲಾ ಅಂತನೆ.
ರೇಖ : ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಬೆಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅವ್ನ್ಗು ನಿನ್ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ತೋರ್ಸಿ ಆಸೆ ಬಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಯುಸ್ಕೊಂಡ?
ರೇಖ : ಬಿಡ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಸ್ತಿನ ಹೇಗ್ ಬೇಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಅದು ಸರಿನೆ ಬಾ ಇಗ ನಾನ್ ತುಣ್ಣೆ ಉಣ್ಣು ಅಂತ ಅವ್ಳ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ತುಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಬಾಯೀ ತೇಗ್ದು ತುಣ್ಣೆ ಉಣ್ಣೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಳೆ.

ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ಳ ತಲೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆ ಉಣುಸ್ತಾ ಇರ್ತನೆ. ರೇಖ ಇಗ ಒಂತರ beginners ತರ ತುಣ್ಣೆ ಉಣೊಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಳೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು enjoy ಮಾಡ್ತಇರ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಅವ್ನ್ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪ್ತಾ ಅವ್ನ್ ಬೀಜ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ತಾ ಇರ್ತಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಹ್ಮ್ಮ್ ರೇಖ common ಹಫ್ಫ್ಫ್.
ರೇಖ : ಮೋಹಿತ್ ಬೀಜನ ಬಾಯಿಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಗೆ ಇಂದ ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ಮಾಡ್ತ ಅವಂಗೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ನ್ಗೆ ಮೂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ಳ ತಲೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆನ ಗಂಟ್ಲು ತಂಕ ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ mouth fuck ಮಾಡ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಉಸ್ರ್ ಆಡೋಕು ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ತುಣ್ಣೆ ಆಚೆ ತಗಡು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮ್ತಾಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ತುಣ್ಣೆ ತಗ್ದು ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಉಜ್ಜತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಪ್ರಮೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡು ಉರೀತಿದೆ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್.
ಪ್ರಮೋದ್ : ತುಣ್ಣೆ ತಗಡು ಅವ್ಳ ತುಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ಸಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತಳ ಮಡ್ತನೇ.
ರೇಖ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್
ಪ್ರಮೋದ್ : ಇಗ ಹಾಗೆ ಕೇಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಆಆಆ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಫ್ಫ್ಫ್ ಅಮ್ಮಅಅಅಅ ಹಸ್ಸ್ಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಉರೀತಿದೆ ಕಣೋ ನಿಧಾನ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಅವ್ನ್ ಕೈಲಿ ಕೇಯುಸ್ಕೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚನಾಗ್ ಇತ್ತ ಇಗ ನಾನ್ ಕೆಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉರೀತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ರೇಖ : ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಧಾನ ಕಣೋ ಆಗ್ತಿಳ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಬೆನ್ ಪರ್ಚ್ತ ಇರ್ತಾಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ತ ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕ್ತ ಇರ್ತನೆ.
ರೇಖ : ಇವ್ನು ಬೇಗ ನಿಲ್ಸಳ ನಾನ್ ನಿಲಸೊ ಆಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ಅವ್ಳ ಕಡೆ ಯಲ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಯತಿ ಸೊಂಟ್ಟ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ tight ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಇಡ್ಕೊತಳೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ : ಜೋರಾಗಿ ಕೇಯೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರೊಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗುತೆ so ಅವ್ಳ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ತ ಕೆಯ್ತ ಅವ್ಳ್ಗೆ ರಸ ಬರುಸ್ತನೇ ತಾನು ಕೂಡ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿ ಅವ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತನೆ. ರೇಖಗು ಸುಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತಳೆ.

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ next episode ಇಂದ ನಮ್ಮ್ ಹೆರೋಯಿನ್ ಭಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ interesting ಇರುತ್ತೆ miss ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. and Im sorry busy ಇದೀನಿ time ಸಿಕ್ಕಾಗ stories ಬರ್ದು consolidate ಮಾಡ್ತ upload ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ.
Thank you and ನಿಮ್ಮ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪ್ಲೀಸ್ [email protected] Mail ಮಾಡಿ and ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿರೋ doubt ಗೆ ಯಾರ್ ಆದರು ಒಬ್ರ್ ಆದ್ರೂ experience ಆಗಿರೋ ಲೇಡೀಸ್ please feedback ಮಾಡಿ.

Thanks!

This story ಭಾರತಿ ಕಳಿಸಿದ ಪಾಠ 6 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *