ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 16

Posted on

Hi I am your hot, sexy, ಕುದುರೆ ತುಣ್ಣೆ.. Krish.. Welcome back to my story…

E ಕಥೆಯ.. ಹಿಂದಿನ.. ಬಾಗ.. ಓದಿಲ್ಲ.. ಅಂದ್ರೆ.. ಓದಿ.. ಆಮೇಲೆ.. Idunna.. Odi.. arta agutte.. ಹಾಗೆ.. ತುನ್ನೆಲಿ ಮತ್ತು tullu ಅಲ್ಲಿ.. Rasa 💦💦💦 chimmutte…. varskolloke ಹತ್ತಿರ ದಲ್ಲಿ.. Batte itkolle.. 💦💦💦💦

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 2

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 3

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 4

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – part 5

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – part 6

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 7

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 8

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 9

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 10

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 11

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 12

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 13

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 14

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 15

ಇದು part 16

Edu nan imagination story.. So like madi support madi..

ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ… Banni.. Nam jotile.. Nam keyidata hegide anta ಓದಿ ನೋಡಿ..

Hage.. ಈ ಕಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ love you all ❤❤❤💋💋

Ega ಕಥೆ ಗೆ ಬರೋಣ….

Avattu ratri forest alli hunter kai li nanu teju taglakondu iddvi… Alli nange bullet toch agi nelakke biddiee nan kapadoke nude dance madi denguakotini anta teju matte avra madhya promise agittu avr hatra gun ittu.. Nanu teju ibbre iddvi avru 6 girls matte 8 boys iddru bike light hakondu teju madta idda dance nodta kushi padta iddru.. Nanu hogi teju ge barsi kelde.. Avlu yella vishya heli… Nanu yochne madi ondu plan madhe…

Me : Nanu avrgella nodi nivu ivla dance nodkondu maja tagota idira adre E chinali kodo suka na nodidira ande..

Avrella illa andru.. Nanu

Me : hagadre inta dagar na hege dengi devr madodu ivalu namge hege suka kodtale anta nodana ande..

Avrealla hooo super sex sex sex anta yellru ottige koogudru…..

Nanu avla juttu ididu.. Alli benki munde yelkondu bandu niluskondu.. Belkalli teju deha super agi kanta ittu alli idda hudgur yella nodta iddre hudgiru nan tunne nodta bayi mele kai itkondu pissu pissu anta mathadta iddru.

Me : Nanu nodi.. E chinali na.. ande aga teju nan kade kopadinda nodta guraysta iddlu nanu teju kenne ge light agi barsi kannu hodede avlge arta agi..

Teju : haaaaaa andlu..

Alli idorella.. Hooooo hooo anta chearup madoke shuru madidru..

Me : yene suley munde.. Inta figure na itkondu yen madtiya.. Anta avla ondu mele taap taap anta barusde..

Teju : haaaaa denguakotino.. Tullu hardogo vargu keyiskotini.. Nin yavno keloke..

Me : nanu nin ganda kane.. Le..

Teju : ninu nan anta chulu suley na ittkondu keyiodu bittu.. Nodkondu nintidhyalla ninu nan ganda alla kano shanda ninu andlu..

Nange yell itto kopa avla juttu bittu kuttige idkondu hatra yelkondu.. Avla mukada hatira mukha ittkondu..

Me : yene le dagar nane shanda antiya anta heli avla yerdu mole na ghattiyagi hisukde..

Teju : haaa yeno haaaa hmmm ganda na mole alla kano chulu irodu nan tull alli takath iddre dengu nodna anta kannu 😉 hodedlu..

Me : howdha chinali.. Iga ide ninge mari habba andu avla lip lock madi ghattiyagi smooch madta.. avla tuti na yeldu yeldu cheepi.. Kachi tuti li gaya madhe..

Teju : haaaaa hmmmm yen tuti kachtiya nin ammun tullu..

Me : nin tayina kiya yeste ninge kobbu..

Teju : istu kobbu ide anta hinde tiruge kundi na akde ikade.. Alladusta.. shata aden madtiya mado suley magne andlu..

Me : mindrige huttidavle… Nange batitiya..

Anta heli.. Avlna nelada mele mandi uri kursi.. Avla juttu ididu nan tunne na avla bayi alli haki

Me : cheepe nin tulla hada cheepu suley munde nane shanda antiya nin tullige uravr tunne ikka nin tayina na ur denga..

Anta heli avla bayi na tullu keyio tara avla juttu ididu.. Avla ghantlu na keyita idde nan tunne udda agi olley kall tara ghatti agi avla bayina dengta idde.. Avla bayina dengbekadre avlge usiru adoke kashta agi avla mukha, kann alli neeru tumbi.. Bulak bulak anta sound barta ittu… Nan tunne ge avla jollu metti metti nan tunne shine agittu.. Nanu hage avla bayina dengi dengi nange rasa baro tara agi.. Avla bayige nan tunne otti ididu nan bisi bisi rasa na avla ghanlu ge ilsi.. avlu adunna nungo vargu tunne ache tegililla amele Nan tunne na ache tegdu avlige ursiru bandu kemmu ta iddlu.. Nanu matte avla bayi tegsi.. avla bayi ge nan yenjalu ugidu… Avla bayi olage nan 3 berlu haki.. Avla jollu na mettkondu.. Avla kenni ge taap taap anta barsi… nan tunne idkondu jatka hodita.. Avlna nelada mele bilsi.. Avla avlna ulta malugsi.. Avla benna mele kacchi kiss kottu avlna nayi tara nilsi.. Avla kudalu yeledu idiu..

Me : yene hadrugitti nane shanda antiya… Chinali..

Teju : huuu kano antini.. Yen madtiyo nan shatanu keloke agalla andlu..

Nanu nan tunne na avla tikada tut hatra nan tunne tudi tandu.. Onde shot ge nan tunne na talda oregu islubitte..

Teju : ayooooo ammmmma nan tikaaaaaa boley magne hanga hakodu haaaaaa ammmmma bido haaaa

anta iddlu nanu lachka pachka anta avla kudalu yelita kudure odso tara joragi dengta idde..

Me : yene chameli.. Nane shanda antiya nim ammun tull na keyia.. Anta taap taap anta avla tika speed agi keyita idde..

Teju : haaa haaa ammmma huuuu antino innu antini.. Suley magne nan tikane beka ninge dengoke.. Dengu ivattu… Yestu keytiyo keyio.. Bevarsi..

Me : uravr tunne yella nin tullale ittkondu iddre nanu nin tikane keyiodu matte..

Teju : haaa hooo ammmma jadiyo innu jadiyo ammmma haaa haaa yessss fukkkkkkk fukkkkkk meeeee harder…. Chinnnaa haaaa…

Me : nin tika nayi keyia chulu munde..
Haa haa tago tago anta tika na harita idde..

Teju : haa haaa haaa haaa haaa haaa haa ammmma dengo innu joragi haa haa hammma barta ide kano haaa haaa mmmm anta tullinda raasa bittlu..

Nanu tullige berlinda keyita tikana bidale dengta idde.. Amele nanu avla juttu bittu.. avla kuttige ididu.. Nelakke adumi.. Avla tika mele yetti ittu nanu swalpa yeddu tikkana keyita tullige berlinda dengta idde… Avlu

Teju : haa haaa mindaaa nan mindaaa suka kodoooo hmmm haaa innu jadiyo nan chinnnnna ammmma hoooo yessss haaaaa chinnna kodo innu suka kodo haaa hmmm

Me : haaa tagole tago chinali.. Nin anta chulu munde iddre yenta shandanu nin dengi devru madtane kane nan muddu suley..

Teju : haaa haaa hmmm ammmmma nan muddu minda nin e muddu suley tikana keyidu hardko ammmma keyi minda keyi.. Ammmma hoooo sukkkkkka kodooooooo nan mindaaaa nan shanda haaa hmmm anta suka padita iddlu…

Nanu avlna angata malugsi.. Nanu avla mele biddu… Avla mole ge bayi haki tot na kachi idiu.. Avle nan tunne ge kai haki tullige hakondlu… Nanu avla mole totna kachta speed agi tullna keyita idde…

Teju : haaa hmm chinnna keyi keyi haaa hmmm yessss chinnna innu beku suka kodo… Ammmmmma haaaa hage hodi hodi haaa haaa hmmmm

Nanu sonta innu speed agi adsoke shuru madhe.. Amele avla mole bittu.. Avlna tabbi ididu.. Missionary li… Dengta idde avlu haaa haaa jadi jadi haaaa yen sukaaaaa keyiskondre… Haaa hmmm anta nan sontakke kalu sutte tullige adumkondu… Sonta na yetti yertti kottu keyaiskonta iddlu.. Nanu ade speed alli nan tunne na mele yetti kelage teju tullna.. Dub dub anta dengta idde.. Avlu nana ghattiyagi hug madi.. Rasaaa bittlu.. Hage nan bennu mele parchta.. Sontana na yetti yetti kodta iddlu nanu keyita idde..

Nange sust ago tara aythu.. Ibbru uta saha madirlilla.. Bevthu hogidve.. Sonta adsodu swalpa slow madhe adre.. E chulu munde teju..

Teju : haa haa yako.. Keyioke agta ilva nara ilva… Ninge namarda nan magne andlu..

Nange kopa bandu avla yerdu mole na ghattiyagi ididu hisukta… Speed jasti madhe.. Aga aaga avla yerdu molegala taap taap anat mele barisutta.. tullna jedita idde.. Amele nan tunne na avla tullninda tegdu tikake hake ade position alli keyioke sart madhe..

Teju : haaa haa ammmma tika bedaaa tulle mado.. Ammma ayoooo nan tika haritu ayooo abbbba ammmm saku saku…. Haaa haaa hmmm. Nilso ammmma anta tika urita ide bidoooo ammmm ahooo anta iddlu hage avla tullna avle ujjkonta nan tunne avla tikada olage hogi ache barodunna nodta.. Keyiskonta iddlu… Nanu avla kuttige ididu.. Tika na speed agi keyita idde..

Teju : keyiooo sade boley magne ammmma ayoooo ammmma haaa nan tika hoythu hoythu haaaaa haaa hmmmma ammmmma haaa hammmma haaa baby i am Cumming haaa haaa haaa

anta tullna innu joragi ujjkonta iddlu…. Nanu innu speed agi avla thode idkondu tika na jadita idde nangu rasa baro tara.. Mee toooo haaa haa anta keyita idde..

Teju : haa haaa hmnmm bidoooo nan tiakke bido ammmma haaa ayooo haaa haaa nan tika nan tikaaa bidooooo haaa

Me : bidalla kane cahnglu anta tika na dengta.. Idde hage ondu 20 shots speed agi hakde.. Avlu

Teju : haaa haaa haa noooo no no no no haaa haaa mmammmma haaaa hmmmm uffffbyessssss fuckkkkk myyyy badasssss haaa haa harder haaa haaa hmmm it’s sooooooo depppppp haaaaa ammmmm adengu dengu dengu dengu haaaa haaa haaa ammma yessasbyessss yessss yesssss hoooooi myyyyyyyyyyyyy goooooooddddd shittttttt shittty shitttty hoooooo fucckkkkkkk fucckkkk anta tullinda rasa chimsudlu nan tunne avla tikada alakke rasa bitte.. Avla tullinda chimmida rasa nan yede mele siditu.. Hage ibbru bevthu sust agi hogidve… Avlu joragi usiru adutta.. Iddlu nan tunne inna avla tikadalle ittu.. Nanu suttalu nodide.. Alli agle nam keyidata nodi.. Yellrugu mood bandu… Bettale agi 6 jana hudugiru avra avra bf tunne unnta iddru.. Avru aste avra gf tale ididu bayi na tull tara keyita suka padta iddru.. Last alli ibbru boys gay.. Obbu nintidda inobba avna tunne unnta idda.. Nanu ide sariyada time teju na yebbuakondu.. Avrugala hatira hogi.. Super hage.. Keyiri keyiri anta motivate madta.. yarigu kanda hage Alli idda 2 couples batte tagondu swalpa neeru kudidu bartivi anta teju na karkondu nidhanukke nan malgidda tent olage hogi ibbru batte hakondu.. Nan phone full charge agittu.. Phone yetti jeb alli itti, pakadalli idda yene botel, matte cigrate pack, lighter yetkondu…. neat agi yella tagondu.. Tent inda ache bandvi avrealla agle nelada mele biddu.. Keyikonta iddre innu keluvru.. Bandegala mele keyikonta iddru.. Nanu nan phone alli ondu photo hodedu.. Swalpa dooradalli idda bike hatira hogi.. Bike mele idda hunting gun na teju kaili kottu.. teju ondu kaili gun matte bottel idkondu kuthlu.. Yarigu nam kade gamna irlilla.. Bike on alli ididrinda.. Ibbru hatti speed agi.. Allinda horte.. Aga suden agi yellru heyyy heyyyy anta iddru nanu bike niluslilla.. Hage sida.. Forest olagade gadi odusta hodvi… Yell andre alli gadi nugusta…. odvi…

Munde yen aythu anta next part alli odi
Innu nanu teju yen yen ಮಾಡ್ತೀವಿ..? Anta next part alli ಹೇಳ್ತೀನಿ..

ನನ್ ಕಥೆ ಓದುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ. ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋ. ತುಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ.. ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಓದುತ್ತಾ ತುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕೊಂಡು.. ಕೈಕೊಂತ ಇರೋ.. ತುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ವಿನಂತಿ

ಕಥೆ ಓದಿ ರಸ.. 💦💦💦 ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ 💦💦💦💦 ಕಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಸ 💦💦💦💦 ಮೆತ್ತಿರೋ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ Ok na.. ನನ್ ಮುದ್ದಿನ ನೀಗ್ರೋ ತುಣ್ಣೆ ಗು, ಹಾಗೂ ನವೆ.. ತುಲ್ಲಿಗೂ ondu 💋💋👅👅👅💋💋 💦💦💦💦

E-mail : [email protected]

Nana telegram ID and insta ID beku andre.. Mail madi.. And force illa nimge ista iddre matra illa andre illa

Nimma stories.. Athva nimma anubahvna nam hatra mukta vagi hanchko bahudu.. Hage nan meet madbeku ankollo avru nange mail madi tisle.. meet agona.. Nimma identity.. ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು Don’t worry. Open up agi nimge esta eddre. helko bahudu.. yavde force ella..

This story ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 16 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *