ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 15

Posted on

Hi I am your hot, sexy, ಕುದುರೆ ತುಣ್ಣೆ.. Krish.. Welcome back to my story…

E ಕಥೆಯ.. ಹಿಂದಿನ.. ಬಾಗ.. ಓದಿಲ್ಲ.. ಅಂದ್ರೆ.. ಓದಿ.. ಆಮೇಲೆ.. Idunna.. Odi.. arta agutte.. ಹಾಗೆ.. ತುನ್ನೆಲಿ ಮತ್ತು tullu ಅಲ್ಲಿ.. Rasa 💦💦💦 chimmutte…. varskolloke ಹತ್ತಿರ ದಲ್ಲಿ.. Batte itkolle.. 💦💦💦💦

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 2

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 3

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 4

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – part 5

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – part 6

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 7

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 8

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 9

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 10

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 11

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 12

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 13

# ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 14

ಇದು part 15

Edu nan imagination story.. So like madi support madi..

ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ… Banni.. Nam jotile.. Nam keyidata hegide anta ಓದಿ ನೋಡಿ..

Hage.. ಈ ಕಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ love you all ❤❤❤💋💋

Ega ಕಥೆ ಗೆ ಬರೋಣ….

Avttu hill station alli nanu teju bettale agi nelada mele keyidadi kondu suka pattu malgidvi.. Aga namge jeep sound kelsi navu yecchara advi.. Navu keyidadta bettale agine bike inda swalpa doora bandidvi nanu hogi bike pakka biddiro nam batte na yetkondu.. Teju na karkondu alli swalpa dooradalli idda pode olage hodvi.. Aga allige banda security avru.. Nan bike na nodi jeep nilsi ibbru ilidu nan bike sutta odadta iddru.. Nanu teju podili.. Iddvi alli swalpa ikattu jasti ittu adukke teju alli mandi urkondu baggi nodta iddlu nanu aste avla pakka hage ibbru nayi tara madiurkondu avru yen madtare anta nodta iddvi.. Aga sudden agi.. Teju munde havu harita bantu.. Avlu adunna nodi… Haaa annoke bayi tegudlu nanu avla bayi na ondu kayili muchde yake andre alli swalpa dooradalli security avru namna itara nodure mariyade irolla anta sound adre ikade bartare anta avru alli nintu smoke madoke start madudru… Avru hogta illa itta podeli havu bere.. Adukke avla bayi muchi..

Me : sound madbeda anta nidhanukke helde..

Teju : hmmm hmmm anta nan kayi biduskolloke try madta iddlu kayi na kacchta iddlu

Nanu avla kundi ge barsi.. Sumne iru ande.. Adru avlu havuna nodta bayipadta iddlu.. havu avla munde haridu hage munde hogta ittu.. Nanu samadhana ade kayi tegdu yeddu ninthe nam idde ittiro battegalna yetkoloke hode ashtralli teju shabda madi hogta idda havu ivala kade tiruge.. 1 adi dooradalli nintu yede yetti buss buss anta ittu.. Ivlanne nodta aga nanu adunna nodi.. Avla benna mele baggi avla bayi muchude.. Adru avlu kosaradoke start madudlu.. Nanu nan kai alli idda batteli avla kacha ittu adunna avla bayi ge turuke.. Avla yerdu kayi na hindakke idkondu ninthe

Iga avla mandi uri baggi nethadta iddlu nan tunne avla tullige touch agta ittu doggy style alli.. Nanu avla yerdu kai na nan onde kaili idkondu.. Nanu nan tunne na adladsi avla tullige turukde.. Avla sound barlilla yake andre avla tull muchoo kacha avla bayi alli turkidde… Nanu nan tunne na avla tullige olage horage hakta idde.. Avla mole nethadta ittu.. Nanu speed agi keyita idde.. Olley cold weather alli nam navu iro situation ge olley thrilling agi ittu…
Hage avla tullu rasa bidtu nanu nan tunne na avla tikada mele itti tikada tut na nan tunne inda ujjta idde..
Aga teju nan kade hinde tirugi beda beda anta tale adsudlu.. Nanu

Me : ley dagar munde.. Muchkondu tika keyisko illa andre alli iro avrna karsi tika tullu harustini belgana.. Hadrugitti tago adre hoglilla.. Matte avla kundi mele taap anta barsi.. Chinali nin tika ke ide ivattu..

Andu avla tika ke nan tunne na nukde.. Nan tunne bigiyagi avla tikke hoythu nan tunne avla tika ke olage horage hogi barbekadre nanu nan tunen khandakke yenjalu ugita idde ondu 3 sala ugde aga nan tunne ge smmoth anustu.. Hage joragi keyioke start madhe teju alladgali kannu muchkondu hmm hmmm hmm anta iddlu havu namanne nodta ittu.. Nanu teju tika na keyita idde hage speed jasti madhe avla tikadalli uri bantu ansutte teju sonta na alladsoke shuru madudlu nanu nan kayi na kelage bittu berlinda.. avla tullna ujjta avla tikake yenjalu.. ugitha avla tikana keyita idde.. Aga avlge swlapa haram ansi sonta na nan tikake otuta iddlu.. Ondu 15 min hage madhe avla tullu 2 ne sala rasa bidtu… Nanu avla tullinda banda rasa nan berlu ge mittkondu ittu nanu berlu chipi matte avla tikke ugidu.. avla idkondiro kaigalna bittu.. Hage swalpa baggi avla kivili..

Me : haaaa leyyy suleyy munde… Nin tull rasa super ande

avlu nadugta iddlu body shake agta ittu.. Nanu yeddu avla yerdu kundi na idkondu.. Speed agi keiyoke start madhe.. avlu yerdu kai na nelakke uri mayi nadugsta… Hmmm hmm anta iddlun nanu 10 min tika keyiodu matte 10 min tullige tunne haki.. Tullna keyiodu alli avla tull rasa na mettsi matte tunne na tikada olage hakodu… Iatar load matte un load madta avlna keyita idde avlu rasa bittu bittu body shake agta ittu.. Nanu hage speed agi avla tikana keyidu nan rasa na avla tiakke bitte avlu.. Nan rasa avla tikadlli harita olage hogta iddre teju ge chalige.. Bisi bisi suka sikke mukadalli simle bantu jotile havu kuda agli hogittu.. Avla bayi alli iro kacha hage ittu..

Nanu sukadinda nelada mele malge avlna nan mele yeldkondu avla bayi ge nan bayi haki avla bayi alli iro kacha na yelde avlu usiru tagondu.. Nan mele malkodnu nan yede mele tale ittlu..

Me : yen suley hegittu ande nidhanukke

Teju : nan yede na kachi boley magne.. Hanga madodu yappa nan tika ke benki bitto anno hage aytho anta matte nan yede tot na nekki kachidlu..

Me : hmm ley avru alli idare inna andu avlge lipkiss kottu.. Yen ansutu iga madidu..

Teju : super chinna ondkade bahya, ondkade suka, ondu kade avru nodbittre anno tension.., iddru madhyadalli nin kodta iro yetu suka nin mado changlu atagalu… Yeno onatar thrilling agi ittu i like it andu nan tuti ge tuti serisi ibbru kiss madkonta smmoch madta iddvi.. Hage tabbi malgudvi… Amele one hour bittu yeddvi.. Agle kattalu agittu.. Amele nanu nan bike kade nodhe
Alli bike irlilla key bike alli ittu alva tagondu hogavre anta sumne ade..

Me : ley tulli yeda myake

Teju : yen chinna malgoku bidalla

Me : hadrugitti kannu bittu nodu kattlu agide bike yella avre tagondu hogavre.. Iga yen madodu

Teju : hodre hogli bido ibbru ille irona

Me : aye yen mathu anta adtiye uta illa yen illa, chali bere iga yen madodu..

Teju : lo suely magne inta chali li, Enta figure na idkondu belagana keyikondu irodu bittu yen madodu antiya

Me : ley hasi suley tara adbeda hottege ittu illa andre tullige tunne bekante anta avla mole mele barusde..

Teju : haaaa nan yen ande anta iga.. Anta kopa madkondlu..

Nanu avlu ibbru batte hakondu pant jeb alli phone ittu adre charge irlilla.. navu banda route alli torch on madkondu hogta iddvi avla phone bag alli ittu.. nan phone alli charge kammi yenu tale odta irlilla.. Adru kattlu kad alli ibbru 2 hours nedita ne iddvi.. Dari matra siglilla network illa time nodhe night 8. 30 agittu.. Phone alli inna 20% charge ittu aste.. Mullu galu batte ge tagi battegalu haridu hogittu teju nan kai idkondu barta iddlu.. Nanu teju kade torch hakde avla top yella haridu bra kansuta avla mole galu attracted agi kanusta ittu.. Nanu mansalle hasi suley idhangavle ankondu karkondu munde hode teju matra silent agidlu.. nan kai vadri.. Kai katkondu munde ninthlu.. Nan mele kopa kammi agilla anta sumne ade hage munde hogta.. Hogta swlapa doorakke yaro benki hakirodu kanustu..

Teju : lo alli yaro benki hakavre..

Me : adunna keli akde nodta alli akiro benki nin tullige akillvalla nadi nodana

Teju : nan tullige benki biddri harsoke arsoke nin idiyalla anta heli nakudlu..

Me : poli chinali nadi nodana

andu avlna hug madi sorry ande amele avlu josh tagondu.. Tika alladuskondu munde hodlu.. Alli… Nanu hinde hogta idde nillu nillu anta aga sudden agi gun sound aythu.. Teju hinde tiruge nan hatra bandu tabkondlu adre nange novu aythu yen anta nan left shoulder nodhe alli blood barta ittu.. Bullet nan shoulder ge light agi touch agi pass agittu… Nan body li pain jasti agi pragne tapde teju nan nodthane chinna chinnnnna chinnna chinniii anno matha aste kelsiddu nange.. Kannu manju bandu bidde.. mai kai yella novu.. Kannu bittu nodhe nanu ondu tent olage idde.. Akka pakka nodhe teju irlilla nan phone charge akittu.. Nan yellidini yen kathe gothaglilla… Hattiradalli nerru harita iro sound kelusta ittu.. Nange mayi yella chali inda nadugta idde nan mayi nodkonde batte irlilla bare ondu shal inda mayi muchittu.. Nanu tent zip open ittu.. Ghali bisdaga adu hinde hari horage yeno beluku, hadgalu, benki yella kanusta ittu… Amele kannu ujjkondu nodhe.. Alli ondu hudugi bettale agi benki suttalu kunita, mole na hisikonta dance madta iddlu.., alli hindi song tipu tipu barsa pani song barta ittu avlu yaru ankondu nanu tent inda hage yeddu ache barta nan kai nodkonde bandage hakittu novu irlilla.. Nanu sida yeddu ache bande.. Alli kunita iddidu teju.. Nange shock aythu… Suttalu bike light on madikondu.. 6 jana girls. 8 jana boys ivala nude dance nodta iddlu nange kopa bandu.. Nan kal hatra idda kallu tagondu pode ge yesde sound agi yellru nan kade nodi.. Hi broo anta yellru gun yetti nan kade face madi ready ittkondru… Nange kopa bandittu.. Teju na guraysta.. Idde.. Avlu nan nodi nan kade odi bandlu nan benna hinde ninthlu.. Nanu avla na kai idkondu munde yeldu kapallake ondu barusde… Avla kenne kempu aythu avlge novu agi aloke shuru madudlu..

Me : madoella madi iga yak altiya.. yellru munde batte bicchkondu kunitiya..

Teju : nan yen beku anta madlilla

Me : matte shata teriyoke kunita idda..

Aga avlu alta.. Ninu biddaga nan kirchonde aga ivrella allige bandu.. Nina karkondu.. Illige bandru.. Avru night huntting ge bandirante aga navu baro sound keli jinke ankondu shoot madidru.. Nan kirchodu keli.. Allige bandu nina nodi nan hatra sorry keli.. Adralli obba.. Tappu namdalla nimde nivu yen madta idira antella bayidu.. Nodu nin gandunge.. Treatment kodbeku andre ondu condition ide opkondre ok illa andre ivnnu, ninnu ille shoot madi hutaktivi yargu gotagalla yochne mafu.. andru adukke nanu sari andu.. Nina illige karkondu bandu 1st aid madi.. yella admele avrgella nan nodi tunne mita mita ansi.. Nude agi dance madu namge mood barsu nam kannugalige suka kodu amele ninge navu yella suka kodtivi.. Anda yellru hage heli opko opko illa systivi.. anta gun torsudru.. andru adukke nange beri dari ildale.. Opkondu illige bandre girls saha iddru.. nan batte yella haa hudgire bicchi benki ge haki.. suthlu kuniyoke helidru adukke kunita idde anta yella heli nange ontara bejar aythu hage avra mele kopa kuda bantu.. Adre navu ibbru bettale agi ne iddvi… Avra hatra gun iddo nan yen madodu anta yochne madta ondu plan madhe…

Munde yen aythu anta next part alli odi
Innu nanu teju yen yen ಮಾಡ್ತೀವಿ..? Anta next part alli ಹೇಳ್ತೀನಿ..

ನನ್ ಕಥೆ ಓದುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ. ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋ. ತುಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ.. ಹಾಗೂ ಕಥೆ ಓದುತ್ತಾ ತುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕೊಂಡು.. ಕೈಕೊಂತ ಇರೋ.. ತುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ವಿನಂತಿ

ಕಥೆ ಓದಿ ರಸ.. 💦💦💦 ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ 💦💦💦💦 ಕಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಸ 💦💦💦💦 ಮೆತ್ತಿರೋ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ Ok na.. ನನ್ ಮುದ್ದಿನ ನೀಗ್ರೋ ತುಣ್ಣೆ ಗು,, ಹಾಗೂ ನವೆ.. ತುಲ್ಲಿಗೂ ondu 💋💋👅👅👅💋💋 💦💦💦💦

E-mail : [email protected]

Nana telegram ID and insta ID beku andre.. Mail madi.. And force illa nimge ista iddre matra illa andre illa

Nimma stories.. Athva nimma anubahvna nam hatra mukta vagi hanchko bahudu.. Hage nan meet madbeku ankollo avru nange mail madi tisle.. meet agona.. Nimma identity.. ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು Don’t worry. Open up agi nimge esta eddre. helko bahudu.. yavde force ella..

This story ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ Teju – Part 15 appeared first on new sex story dot com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *